Información institucional, organizativa e de planificación

Normativa aplicable

Estructura organizativa

Información económica, orzamentaria e outras

Contas anuais aprobadas pola asemblea

Retribucións directivos e cargos FGM

Convenio 2023 SXD

Póliza Seguro RC

Auditoria 2020

Auditoria contas FGM 2019