logodeporte galego

Uso de fgmoto.org

Esta web ou calquera parte da mesma non pode ser reproducida, duplicada, copiada, vendida, revendida ou aproveitada con ningunha outra finalidade comercial que non sexa permitida de forma explícita pola Federación Galega de Motociclismo.

A responsabilidade derivada do uso de material protexido por dereitos de propiedade intelectual contidos nesta web corresponderá exclusivamente ao usuario.

Compromiso de confidencialidade

A Federación Galega de Motociclismo comprometese explicitamente a manter calquera dato que nos faciliten baixo a máxima confidencialidade e a non cedelos a terceiros.

Os datos que nos faciliten en calquera dos formularios da web ou aqueles que son necesarios para poder facer uso das nosas aplicacións non serán destinados, en ningún caso, a ningunha outra finalidade ni serán cedidos a terceiros, de acordo cos principios de confidencialidade e protección de datos de carácter persoal da LOPD: Lei Orgánica 15/1999, del 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.(B.O.E.14-12-99).

A presente Lei Orgánica, modificada por Lei 62/2003, do 30 de decembro (B.O.E. 31/12/2003), pretende garantir e protexer, no que respecta ao tratamento dos datos persoais, as liberdades públicas e os dereitos fundamentais das persoas físicas, especialmente do seu honor e intimidade persoal e familiar.

Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal

Cumprindo o disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informamos que os seus datos de carácter persoal son recadados co fin de xestionar adecuadamente as relacións estatutarias que manteña coa Federación Galega de Motociclismo, xestionar a expedición das licenzas federativas para a participación en competicións oficiais, a información de eventos e as comunicacións comerciais relacionados coa práctica desta modalidade deportiva. Os datos serán incorporados a un ficheiro denominado LICENZAS debidamente inscrito no Rexistro xeral de Protección de Datos. Os seus datos serán comunicados necesariamente á entidade aseguradora coa que esta Federación teña subscrito o seguro obrigatorio deportivo e o seguro de responsabilidade civil.

Mediante o envío dos formularios existentes nesta páxina Web, o remitente presta seu consentimento ao tratamento automatizado dos datos incluídos no mesmo. Informamos que poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e/ou oposición ante a Federación Galega de Motociclismo, remitindo a súa solicitude por escrito ao seguinte enderezo: Federación Galega de Motociclismo c/ Fotografo Luis Ksado, 17 – of.14 – 36209 Vigo.

  • Zona Privada

    Accede a zona privada, tramita as tuas inscricións, licenzas, actualiza os teus datos, compatible con tablets e smartphones.

    Acceder

Patrocinadores